Badania na broń

Badania psychotechniczne

Badania psychologiczne na broń

Badaniu psychologicznemu z zakresu badań „na broń” podlegają:

 • osoby posługujące się bronią oraz ubiegające się o wydanie pozwolenia na broń (broń: palna, gazowa, sportowa, myśliwska, kolekcjonerska, pneumatyczna),
 • osoby ubiegające się lub posiadające prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnione przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • pracownicy ochrony,
 • sędziowie, asesorzy sądowi, kuratorzy sądowi, prokuratorzy,
 • osoby ubiegające się lub posiadające licencję detektywa,
 • inspektorzy transportu drogowego
 • strażnicy miejscy i gminni

Osoby posługujące się bronią oraz ubiegające się o wydanie pozwolenia na broń

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń obejmuje ocenę:

 • poziomu rozwoju intelektualnego,
 • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych,
 • poziomu dojrzałości społecznej.

Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony jeżeli psycholog uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego. Badanie psychologiczne przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012r. poz. 576,z późń. zm) kończy się wydaniem orzeczenia o istnieniu lub braku istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego do dysponowania bronią. Osoba posiadająca pozwolenie na broń zobowiązana jest raz na 5 lat przedstawić orzeczenie lekarskie i psychologiczne właściwemu organowi Policji.

Osoby ubiegające się o prawo do kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnione przy obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub zatrudnionej przy obrocie materiałami wybuchowymi obejmuje ocenę:

 • poziomu rozwoju intelektualnego,
 • osobowości,
 • poziomu dojrzałości społecznej.

Badanie psychologiczne przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego o nie wykazywaniu/wykazywaniu zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, a tym samym może/nie może wykonywać działalności w zakresie nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Osoba zatrudnione przy obrocie materiałami wybuchowymi zobowiązane są raz na 5 lat przedstawić aktualne orzeczenie psychologiczne.

Pracownicy ochrony

Badanie psychologiczne pracowników ochrony fizycznej obejmuje ocenę:

 • sprawności intelektualnej,
 • osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych,
 • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Badanie psychologiczne przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz,1099 oraz z 2015 r. poz. 1505) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej kończy się wydanie orzeczenia o posiadaniu lub nie posiadaniu zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.

Badania psychologiczne osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadza się co 3 lata lub w okresach krótszych niż 3 lata:

 • jeżeli w orzeczeniu psychologicznym wskazano krótszy termin następnego badania niż 3 lata,
 • po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy
 • na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji – w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do wykonywania zadań.

Sędziowie, asesorzy sądowi, kuratorzy sądowi, prokuratorzy

Badania psychologiczne obejmują:

 • określenie i opis cech osobowości w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji i podejmowania decyzji oraz odporności na stres.

Badanie psychologiczne przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz.23,3,5, 106 i 138) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego kończy się wydaniem zaświadczenia o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, w zakresie predyspozycji i umiejętności psychologicznych.

Badanie psychologiczne wykonuje się jednorazowo, przed objęciem urzędu.

Osoby ubiegające się lub posiadające licencję detektywa

Badanie psychologiczne obejmuje ocenę:

 • sprawności intelektualnej,
 • osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
 • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Badanie psychologiczne przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa kończy się wydaniem opinii psychologa o braku przeciwskazań psychologicznych do ubiegania się o wydanie lub do posiadania licencji detektywa.

Osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom psychologicznym nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Inspektorzy transportu drogowego

Badanie psychologiczne obejmuje ocenę:

 • poziomu intelektualnego,
 • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
 • poziomu dojrzałości społecznej.

Badanie psychologiczne przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego kończy się wydaniem orzeczenia o zdolności bądź braku zdolności do wykonywania pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego.

Strażnicy miejscy i gminni

Badanie psychologiczne obejmuje ocenę:

 • sprawności intelektualnej,
 • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach,
 • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Badanie przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz 779, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) kończy się wydaniem orzeczenia o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika.

Badanie wykonuje się jednorazowo, przed podjęciem pracy na stanowisku strażnika gminnego (miejskiego).

Masz pytanie? Chcesz się umówić na wizytę? Zadzwoń lub napisz e-mail!
Zadzwoń teraz